REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.shop.firesquad.pl z 15.02.2024

 

I  DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.shop.firesquad.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.shop.firesquad.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fire Squad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 25 grudnia 2015r. na podstawie art.52 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta.

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

10. Sprzedawca – Fire Squad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwany dalej Fire Squad Sp. z o.o.) ;

11. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

12. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

13. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia;

14. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

II  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www. shop.firesquad.pl;

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Sklep internetowy działający pod www. shop.firesquad.pl, prowadzony jest przez firmę:

Fire Squad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

NIP 5252726928, REGON 368567405.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Fire Squad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://shop.firesquad.pl/regulamin;

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy;

10. Promocje nie łączą się ze sobą, przy jednym zamówieniu Klient może użyć tylko jednego kodu rabatowego.

 

III  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w sklepie internetowym jako gość (bez zakładania konta) lub zarejestrowany użytkownik (zakładając konto);

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;

4. Firma Fire Squad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c) dopuścił się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody pracownika firmy Fire Squad Sp. z o.o.;

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Fire Squad Sp. z o.o.;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz po uprzednim uzgodnieniu na piśmie do celów komercyjnych;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

 

IV  PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.shop.firesquad.pl, dokonać wyboru towarów, jego rodzaju, rozmiarów i kolorystyki dostępnych na stronie sklepu internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostaw;

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”;

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firma Fire Squad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e – mail zatytułowaną Fire Squad Shop, Twoja płatność została zaksięgowana, a zamówienie nr […] jest w trakcie realizacji”; zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;

10. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Europy;

11. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną;

12. Kupujący może złożyć Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego;

13. Zamówienia, o których mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;

14. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane;

15. Czas realizacji Zamówienia (liczony od złożenia zamówienia do momentu przekazania paczki firmie kurierskiej) wynosi maksymalnie 72h dla produktów dostępnych na magazynie, liczone od momentu złożenia zamówienia (za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przelew/zewnętrznego operatora płatności) oraz po potwierdzeniu przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 72h, liczone od momentu złożenia zamówienia (za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przelew/firm). Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, wynoszący 1-3 dni robocze;

16. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 72 godzin;

17. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia;

 

V  PŁATNOŚCI

 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu;

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu;

3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy;

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a) płatność za pobraniem;

b) płatność przelewem na numer konta bankowego: ING Bank Śląski: 12 1050 1012 1000 0090 8025 1771 ;

c) płatność internetowa za pomocą systemu płatności PayU Spółka Akcyjna / zewnętrznego operatora płatności

5.Płatność elektroniczna:

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator PayU Spółka Akcyjna (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, KRS 0000274399)

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów;

7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania;

 

VI  DOSTAWA

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia;

Możliwe formy dostawy to:

a)przedpłata: Paczkomaty Inpost

b)przedpłata: Przesyłka kurierska

c)za pobraniem: Przesyłka Kurierska

d) przesyłka paletowa

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia;

 

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości zamówienia brutto oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia;

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący;

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu;

6. Termin realizacji dostawy (Polska): - dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost oraz DPD. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych na terenie Polski dla produktów dostępnych na magazynie. Dostawa produktów dostępnych na zamówienie ustalana jest indywidualnie z klientem.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 72h dla produktów dostępnych na magazynie, liczone od momentu złożenia zamówienia (za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przelew/zewnętrznego operatora płatności) oraz potwierdzenie przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej;

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://shop.firesquad.pl/regulamin

 

VII  UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 100 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna, niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

 

Fire Squad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– sklep internetowy www.shop.firesquad.pl

Plac Bankowy 2,

00-095 Warszawa

REGON: 368567405

NIP: 5252726928

INFOLINIA: +48 730 377 998

Email: sklep@firesquad.pl

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu bankowego.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Adres do zwrotu przesyłek:
Fire Squad Sp. z o.o.
ul. Warszawska 144,
05-300 Mińsk Mazowiecki

INFOLINIA: +48 730 377 998
Email: sklep@firesquad.pl

VIII WYMIANA

W sklepie www.shop.firesquad.pl wymiana towaru polega na zwrocie (odstąpienie od umowy) wybranych artykułów, następnie złożeniu i opłaceniu nowego niezależnego zamówienia. Jeśli zamówiłeś produkt i okazał się np. za duży, skorzystaj z procedury zwrotu. W każdej chwili możesz zamówić wybrany artykuł w innym rozmiarze lub kolorze. Pamiętaj o tym , że zwrotu pieniędzy dokonujemy do 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.

Ze względu na ochronę zdrowia lub higienę – Bielizna, kominiarki, maseczki nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

IX REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

1.Fire Squad Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fire Squad Sp. z o.o.  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@firesquad.pl;

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Fire Squad Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X  REKLAMACJE TOWARÓW

 

1. Firma Fire Squad Sp. z o.o. nie odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Firma Fire Squad Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres magazynu: Firma Fire Squad Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja Fire Squad SHOP”.

6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

6. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.

XI GWARANCJA PRODUKTU

 

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie udziela gwarancji na baterie, akumulatory, impregnaty i inne materiały eksploatacyjne, których właściwości mogą ulec degradacji wraz z upływem czasu.

Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

Dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, okresu i warunków gwarancji oraz uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji zawiera druk gwarancji wystawiony przez gwaranta.

Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta z mocy prawa.

 

 

XIIPrzetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:

 

1.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Fire Squad Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

2. W przypadku zgody w odrębnym oświadczeniu  dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez  Fire Squad Sp. z o.o. dla celów marketingowych. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie; w tym celu prosimy o kontakt pod shop@firesquad.pl. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne.

 

3. W przypadku zgody w odrębnym oświadczeniu  Klient może otrzymywać informacje handlowych od firesquad.pl w newsletterze e-mail z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

4. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;

b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dystrybutorom, hurtowniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);

c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom

 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu nawiązania współpracy oraz realizacji zamówień.

 

XII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym www.shop.firesquad.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Fire Squad Sp. z o.o., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Fire Squad Sp. z o.o.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym ma możliwość przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2018r.